Algemene voorwaarden www.shop.belroys.com

 

Artikel 1 – Wie zijn wij?
Bijou, balls & booze BV
Graaf van Egmontstraat 20
2000 ANTWERPEN
E-mailadres: info@belroys.com
Ondernemingsnummer: BE 0553 752 709
 
Artikel 2 – Waarover gaat dit?
2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan jou als consument.
2.2.    Wij leveren enkel in België.
2.3.    Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige zullen we deze weigeren.
2.4.    Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
Artikel 3 - Ons Aanbod
 3.1.     Hetgeen wij verkopen en de manier waarop je dit kunnen bestellen beschrijven wij zo nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Afbeeldingen, zijn in deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten in onze cocktailbars.  Ons online aanbod voorziet in de levering van de drank exclusief de eventueel afgebeelde garnituren.  Als garnituren meegeleverd worden met je bestelling staat dit duidelijk vermeld in de productomschrijving.
3.2.     Er komt een definitieve overeenkomst tussen ons tot stand van zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betaling met krediet- of debet-kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Master Card, Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard.
Artikel 4 - Herroepingsrecht
4.1.     Gezien de aard van de goederen kunnen de goederen niet geretourneerd worden.
4.2.     Bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden zolang je bestelling nog niet in de leveringsfase zit.
Artikel 5 - De prijs
5.1.     De prijs is de prijs zoals vertoond in ons aanbod behoudens flagrante vergissingen. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in bvb BTW of andere belastingen zijn pas geldig op het moment dat zij door ons getoond worden in het aanbod.
5.2.     Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen, accijnzen en diensten. Verzendingskosten worden getoond bij afsluiten van de aankoop en worden mede bepaald door je eigen keuze met betrekking tot de verzendopties.
5.3.     Gratis verzending kan van toepassing zijn op je aankoop wanneer je een minimum bedrag per bestelling/levering respecteert. Wanneer je levering kosteloos verzonden zal worden vermelden wij dat op het moment je je bestelling betaalt.
Artikel 6 – Betaling
6.1.     Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via de betaalmodules die wij op onze website aanvaarden.
6.2.     Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Een veilige SSL-verbinding herken je aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
7.1.    Je mag van ons verwachten dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben op basis van de door ons opgegeven specificaties van het product.
7.2.    Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan alle op het ogenblik bestaande wetten op het moment van je bestelling.
Artikel 8 - Levering
8.1.    Alle goederen worden geleverd op het adres opgegeven bij je bestelling.
8.2.    We behandelen je bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
8.3.    Je mag van ons verwachten dat wij alle bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
8.4.    Onze standaardleveringen gebeuren per gewone pakketzending.
8.5.    Wij leveren enkel binnen België.
8.6.    Voor de levering kunnen wij gebruik maken van externe logistieke serviceproviders.
8.7.    Indien de levering slechts gedeeltelijk of helemaal niet geleverd kan worden zullen we je daar zo snel mogelijk over verwittigen.  In dat geval kan je kosteloos afzien van je bestelling en betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
8.8.    Leveringen gebeuren op ons risico. Klachten over de levering dienen binnen 24 na ontvangst van de zending aan ons gemeld worden per e-mail aan info@belroys.com
8.9.    We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in alle gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 
Artikel 9 - Overmacht 
9.1.    Bij overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In het geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden ofwel onze verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten.
9.2.    Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid die buiten onze wil en/of controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, brand, bedrijfsstoringen, stakingen, energiestoringen, het niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers, het niet uitvoeren van diensten door ingeschakelde derden, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, storingen in onze communicatiesystemen inbegrepen enig moment waarop onze digitale platformen zoals website, webshop of anderen niet operationeel kunnen zijn.   
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
10.1.   Onze logo’s, website, recepten, foto’s, teksten, namen en meer in het algemeen al        onze communicatie vallen onder intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons,                   hetzij bij onze partners of andere rechthebbenden liggen.
10.2.    Het is ten alle tijden verboden onze intellectuele eigendomsrechten op enige manier te gebruiken en/of wijzigingen.
10.3.     Het reproduceren of gebruiken in de meest brede zin van de betekenis van onze intellectuele rechten is verboden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
    Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen
    11.1.    Wij streven ernaar dat iedere klant tevreden is.   In het geval dat er toch iets fout zou lopen kan Uw klacht aan ons kenbaar gemaakt worden per e-mail aan: info@belroys.com of per post op het adres vermeld in Art. 1.
    11.2.    Ter vrijwaring van je rechten kan je altijd je klacht over onze dienstverlening en/of producten kenbaar maken aan de consumentendienst van de Belgische Federale Overheid.    De consumentendienst kan je bereiken via deze website: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
    11.3.    In geval een klacht niet minnelijk afgehandeld kan worden door ons met de klant, ongeacht zijn of haar woonplaats, is enkel het Belgisch recht van toepassing zoals beschreven in Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.   Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij geschillen.